پیگیری ردیابی

در صورتی تا کنون هیچ پیامکی از گوشیمکو دریافت نکرده اید و یا پس از گذشت سه ماه از ثبت درخواست ردیابی ، پیامک نتیجه ردیابی را دریافت نکرده اید لطفا در صورت امکان شماره موبایل دیگری بجز شماره ای که قبلا اعلام کرده بودید، اعلام کنید

در صورتی تا کنون هیچ پیامکی از گوشیمکو دریافت نکرده اید و یا پس از گذشت سه ماه از ثبت درخواست ردیابی ، پیامک نتیجه ردیابی را دریافت نکرده اید لطفا در صورت امکان شماره موبایل دیگری بجز شماره ای که قبلا اعلام کرده بودید، اعلام کنید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید